Utrolig natur! - Incredible nature!

"Et Mikrokosmos av Norge"

"A Microcosm of Norway"

Sekken fungerer som et fantastisk eksempel på det rike naturmiljøet i landet vårt. Virkelig et mikrokosmos av Norge.

Vi har ikke høye fjell på Sekken, da Tranhaugen er det høyeste punktet og rager 304 meter over havet. Vi har heller ikke den tøffeste kystlinjen, da vi er beskyttet mot det harde åpne havet som ligger rundt 50 kilometer unna. Vi har ikke engang en sørlig skjærgård og selvfølgelig ikke innlandsdalene og flatbygdene i så mange andre norske bygdesamfunn.

Ellers har vi nesten alt! Sjøen ligger rundt hele øya med alle muligheter for padleturer, roturer, seiltur, turer med motorbåt, svømming og all slags vannsport. Du kan gå i fjæra og du kan bade.

Snu deg og se opp. skogen fyller det meste av resten av øya. Mye av den er veldig gammel og kan betraktes som urskog – føles virkelig som en eventyrskog! Med så mye biologisk mangfold gir det spennende opplevelser for fotturer og picknik.

Du kan oppleve å se elg her, men det er ikke vanlig. Til gjengjeld trives hjort og rådyr på Sekken, det samme gjør mindre dyr, småfugler og større fugler som tiur og ørn. På de mange pent vedlikeholdte skogsløypene kan du gå mil etter mil og dag etter dag og stadig oppleve noe nytt og spennende. Vi liker å si at "Sekken er større enn du tror". Du trenger god tid for å oppdage hvor stor øya egentlig er – samtidig som den er liten nok til å alltid føle seg trygg. Du kan krysse stier på ganske kort tid, eller du kan velge å gå langt uten å krysse ditt eget spor. Alt i alt en veldig fyldig opplevelse av norsk natur!

Sekken serves as a wonderful example of the rich natural environment of our country.  Truly, a Microcosm of Norway. 

We do not have high mountains on Sekken, as Tranhaugen is the highest point and rises 304 meters above sea level. We also do not have the toughest coastline, as we are protected from the harsh open ocean which is about 50 kilometres away. We don’t even have a southern archipelago and of course not the inland valleys and flat settlements of so many other rural Norwegian communities.

Otherwise we have almost everything! The sea is located around the whole island with all possibilities for paddling, rowing, sailing, motorboat trips, swimming and all kinds of water sports. You can go to the beach and you can swim.

Just turn around and look up. the forest fills most of the rest of the island. Much of the it is very old and can be considered primeval forest – really feels like a fairytale forest! With so much Biodiversity, it provides exciting experiences for hiking and pickniking.

You can experience seeing moose here, but it is not common. On the other hand, deer and roe deer thrive on Sekken, as do smaller animals, small birds and larger birds such as tiur and eagle. On the many nicely maintained forest trails you can walk mile after mile and day after day and constantly experience something new and exciting. We like to say that "The backpack is bigger than you think". You need plenty of time to discover how big the island really is - at the same time as it is small enough to always feel safe. You can cross paths in a fairly short time, or you can choose to walk a long way without crossing your own track. All-in-all, a very full experience of Norwegian nature!