Hvordan vi er grønne • How we are green

Sekken er forpliktet til prinsippene for en sosialt og miljømessig progressiv grønn operasjon, en sunn og energisk befolkning og en bedre planet.

Sekken is committed to the principles of socially and environmentally progressive green operations, a healthy and energized population, and a better planet.

Eco-Leadership: Kritisk miljøtenkning og planlegging er nøkkelen!

Samfunnet vårt streber etter å implementere miljøvennlig praksis for å dekke behovene til våre innbyggere og planeten vår. Vi ønsker å bli kjent som et grønt samfunn. Vi jobber for å beskytte fremtidige generasjoner og slutter oss til Norges løfte om å bli klimanøytrale innen 2030

I 2019 ble Oslo kåret til Europas grønne hovedstad under banneret «by for alle, som setter folk først». Vi applauderer dette og er opptatt av å følge denne intensjonen ved å vedta en 'Ecovillage' livsstil. Vi blir et bevisst fellesskap med målet om sosial, økonomisk og økologisk bærekraft.

Eco-leadership: Critical environmental thinking and planning is the key!

Our community is striving to implement environmentally friendly practices to meet the needs of our residents and our planet. We want to be known as a green community. We are working to protect future generations and join with Norway's pledge to become climate neutral by 2030

In 2019 Oslo was named the Green Capital of Europe under the banner “city for everyone, putting people first”. We applaud this and are dedicated to following this intention by adopting an 'Ecovillage' lifestyle. We are becoming an intentional community with the goal of social, economic and ecological sustainability.