Samfunnsånd! - Community spirit!

Samfunnsånd er et begrep vi ikke hører så ofte lenger, men på Sekken lever det i beste velgående!

Community spirit is a term we don’t hear so often anymore, but on Sekken it’s alive and well!

Kjærlighet til øya vår er mye mer enn å nyte naturen og utsikten. Det handler om å ta vare på hverandre.

For å trives som fellesskap, bidrar alle slik at hver enkelt kan nyte et godt liv. Dugnadsånden har alltid vært grunnlaget for samfunnsutviklingen, men vennlighet og latter er like viktig! For å ha et fellesskap trenger man deltakelse. Samarbeid og samhold gir næring til øylivet vårt.

Ved å dele ansvar og bekymringer nyter vi fordelene og fordelene med Sekken-fellesskapet vårt. Vi er et lite samfunn, men en del av Molde kommune og ikke langt fra sentrum. Innbyggerne i Sekken reiser med ferge for å komme seg til studiene etter grunnskolen, og mange yrkesaktive har jobben sin i byen. Det er også blitt vanlig at barn og unge på Sekken deltar i idrettsaktiviteter i byen, og mange tar gjerne en tur for å oppleve kino, konserter, teater og andre kulturelle aktiviteter. Molde er vårt større fellesskap og vi er forpliktet til å ta vare på disse relasjonene også.Vi nyter alle freden og friheten som kommer av å bo i et vakkert naturmiljø med så mye plass, men vi liker også å være en del av et aktivt fellesskap vi kan stole på. Poeten John Donne skrev «No Man Is an Island» for fire hundre år siden. Alle som kommer hit er en del av Sekken!

Love for our island is much more than enjoying nature and the view. It's about taking care of each other.  

To thrive as a community, everyone contributes so that each individual can enjoy a good life. The spirit of hard work has always been the basis for the development of society, but kindness and laughter are just as important! Community requires participation. Cooperation and unity nourish our island life.

By sharing responsibilities and concerns, we enjoy the benefits and advantages of our Sekken community. We are a small community, but part of Molde municipality and not far from the center. The inhabitants of Sekken travel by ferry to get to their studies after primary school, and many working people have their jobs in the city. It has also become common for children and young people on Sekken to participate in sports activities in the city, and many like to take a trip to experience cinemas, concerts, theater and other cultural activities. Molde is our larger community and we are committed to taking care of these relationships as well.

We all enjoy the peace and freedom that comes from living in a beautiful natural environment with so much space, but we also like to be part of an active community we can rely on. The poet John Donne wrote "No Man Is an Island" four hundred years ago. Everyone who comes here is a part of Sekken!