Hvordan vi er smarte • How we are smart

I følge det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn: "Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og bruker ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige."

According to the national roadmap for smart and sustainable cities and communities: "Smart cities and local communities put the inhabitants at the center, and use new technology, innovative methods, collaboration and co-creation to become more sustainable, attractive, productive and adaptable."

Smarte lokalsamfunn er de som gjør borgernes liv bedre.

Gjennom en bærekraftig utvikling skal vi som mennesker i dag får dekt våre behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Dette gjelder i stor og liten målestokk – og alle kan bidra. Kanskje tenker vi av og til at det nytter så lite å gjøre noe bra når det skjer så mye galt i verden. I et lite samfunn som Sekken, oppdager vi snart at små tiltak kan betyr mye.

Noe handler om å tenke tilbake og leve litt mer som tidligere generasjoner. Det blir gjerne omtalt som «et enklere liv» når noen flytter ut til et øde sted og lever «gammeldags». Dette kan gi spennende utfordringer, men mye kan gjøres med mindre endringer av livsstil – en moderne og enkel livsstil.

Teknologisk utvikling gjør at Sekken og andre mindre samfunn på noen måter funger minst like bra som store byen, og på andre områder kan småskala aktivitet være mer effektiv.

Når Sekken har bærekraft, bidrar vi til bærekraftig utvikling på hele planeten vår. Det er SMART å være bærekraftig. Sammen utvikler vi Smart Sekken!

Vi følger i fotsporene til Smart Molde og det flotte arbeidet de gjør. Smart Molde er et program som skal bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige skal vi begynne å sette rammene for arbeidet fremover. Programmet skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov, og ta i bruk bærekraftige metoder og løsninger for å gjøre Molde til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

Smart communities are those that make the lives of their citizens better.

Through sustainable development, we humans today will be able to meet our needs without destroying future generations' opportunities to satisfy their needs.

This applies on a large and small scale - and everyone can contribute. Maybe we sometimes think that there is so little point in doing something good when so much goes wrong in the world. In a small community like Sekken, we soon discover that small measures can mean a lot.

Something is about thinking back and living a little more like previous generations. It is often referred to as "an easier life" when someone moves to a deserted place and lives "old-fashioned". This can present exciting challenges, but much can be done with minor lifestyle changes - a modern and simple lifestyle.

Technological development means that Sekken and other smaller communities in some ways function at least as well as the big city, and in other areas small-scale activity can be more efficient.

When Sekken has sustainability, we contribute to sustainable development on our entire planet. It's SMART to be sustainable. Together we become Smart Sekken!

We are following in the footsteps of Smart Molde and the great work they are doing. Smart Molde is a program that will contribute to Molde becoming a more sustainable society. In collaboration with business, academia, volunteering, citizens and the public sector, we will begin to set the framework for the work ahead. The program will be based on the needs of the inhabitants, and use sustainable methods and solutions to make Molde a better place to live, live and work.