Hvordan vi er smarte • How we are smart

I følge det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn: "Smarte byer og lokalsamfunn setter innbyggerne i sentrum, og bruker ny teknologi, innovative metoder, samarbeid og samskaping for å bli mer bærekraftige, attraktive, produktive og tilpasningsdyktige."

According to the national roadmap for smart and sustainable cities and communities: "Smart cities and local communities put the inhabitants at the center, and use new technology, innovative methods, collaboration and co-creation to become more sustainable, attractive, productive and adaptable."

Smarte lokalsamfunn er de som gjør borgernes liv bedre.

Disse samfunnene forstår at smart er en reise, ikke en destinasjon, og bygger på deres styrker og utfordringer ved å følge en prosess med utvikling og innovasjon basert på deltakelse og samarbeid. Digitale løsninger spiller en nøkkelrolle i denne prosessen, men er bare ett av flere elementer ved siden av andre tekniske og sosiale innovasjoner.

Vi følger i fotsporene til Smart Molde og det flotte arbeidet de gjør. Smart Molde er et program som skal bidra til at Molde blir et mer bærekraftig samfunn. I samarbeid med næringsliv, akademia, frivilligheten, innbyggere og det offentlige skal vi begynne å sette rammene for arbeidet fremover. Programmet skal ta utgangspunkt i innbyggernes behov, og ta i bruk bærekraftige metoder og løsninger for å gjøre Molde til et bedre sted å leve, bo og arbeide.

Smart communities are those that make the lives of their citizens better.

These communities understand that smart is a journey, not a destination and build on their strengths and challenges by following a process of development and innovation based on participation and cooperation. Digital solutions play a key role in this process, but are only one of several elements alongside other technical and social innovations.

We are following in the footsteps of Smart Molde and the great work they are doing. Smart Molde is a program that will contribute to Molde becoming a more sustainable society. In collaboration with business, academia, volunteering, citizens and the public sector, we will begin to set the framework for the work ahead. The program will be based on the needs of the inhabitants, and use sustainable methods and solutions to make Molde a better place to live, live and work.