Hvordan vi bryr oss - How we are caring

Det krever en landsby for å oppdra et barn - vi tror de eldre kan hjelpe de unge - og hjelpe seg selv. Her på Sekken tror vi på verdien av fellesskap. Vi bryr oss om hverandre.

It takes a village to raise a child - we believe the elderly can help the young – and help themselves. Here on Sekken, we believe in the value of community. We care for each other.

På Sekken verdsetter vi de eldre, og de unge oppfordres til å tilbringe tid med dem.

Avfolkning og aldring er viktige utfordringer som mange landlige områder har slitt med. Som et resultat har et økende antall landlige skoler blitt stengt. Å sikre lokal utdanning har vært en bekymring for bygdesamfunn i mange år. På Sekken samler vi verdifull erfaring som mange andre skoler og lokalsamfunn - enten det er urbane eller landlige - kan lære av.

Vi lever i et samfunn der omsorg for unge og gamle blir mer og mer adskilt, med svært begrensede muligheter for de to aldersgruppene til å samhandle. Men hvis vi bare tenkte litt mer sosialt, kan disse generasjonene bli store ressurser for hverandre - alt vi trenger å gjøre er å sette dem på samme sted. Barn som regelmessig blander seg med eldre mennesker ser forbedringer i språkutvikling, lesing og sosiale ferdigheter. Når eldre mennesker samhandler med unge mennesker regelmessig, lever de lenger og er sunnere.

Å bygge et fellesskap krever innsats og utholdenhet. Det krever å nå ut, dukke opp ofte, sende invitasjoner gjentatte ganger og ha tålmodighet. Det krever også sårbarhet - å utvide oss selv. Å åpne våre hjem og våre liv for andre mennesker åpner også vårt hjerte.

Her på Sekken tror vi på verdien av fellesskap. Vi bryr oss om hverandre.

On Sekken, we value the older folks and the young ones are encouraged to spend time with them.

Depopulation and ageing are key challenges that many rural areas have been struggling with. As a consequence, an increasing number of rural schools have been closed down. Securing local education has been a concern of rural communities for many years, On Sekken, we are accumulating valuable experience that many other schools and local communities - be it urban or rural – can learn from.

We live in a society where care of young and old is increasingly segregated, with very limited opportunity for the two age groups to interact. If we just thought a little more socially, however, these generations could become great resources for each other – all we need to do is put them in the same place. Children who regularly mix with older people see improvements to their language development, reading and social skills. When elderly people interact with young people regularly, they live longer and are healthier.

Building a community requires effort and persistence. It takes reaching out, showing up frequently, extending invitations repeatedly, and having patience. It also requires vulnerability - extending ourselves. Opening our homes and our lives to other people also opens our heart.

Here on Sekken, we believe in the value of community. We care for each other.