Galleri Sekken - Events in our own art gallery

Galleriet inviterer anerkjente bildekunstnere som utstillere.

The gallery invites renowned visual artists as exhibitors.

Galleri Sekken har kunstutstillinger i eget lokale – Håkon Herdebreis veg 746 – og har et tett samarbeid med Sekken Museum om kunst- og kulturtilbud til innbyggerne, og tilreisende.

Aktiviteten er størst i sommersesongen, og turister gir uttrykk for at utstillinger med program er gode grunner til å besøke øya.

Galleriet inviterer anerkjente bildekunstnere som utstillere. Utstillinger av skulpturer og installasjoner står også på programmet. På Gamle Bedeshuset kan du finne kafeutstillinger som kan henge for kortere perioder. I tillegg til bildekunst kan det her også henge utstillinger med historiske bilder og informasjon om Sekken i samtid. Gamle Bedehuset er ofte åpent som kafe i sommersesongen.

Galleri Sekken annonserer åpningstider for utstillinger. Besøk kan avtales til andre tider.

Gallery Sekken has art exhibitions in its own premises - Håkon Herdebreis veg 746 - and has a close collaboration with Sekken Museum on art and cultural offerings to residents, and visitors.

The activity is greatest during the summer season, and tourists express that exhibitions with programs are good reasons to visit the island.

The gallery invites renowned visual artists as exhibitors. Exhibitions of sculptures and installations are also on the program. At Gamle Bedeshuset you can find café exhibitions that can hang for shorter periods. In addition to visual art, there may also be exhibitions with historical images and information about the Sack at the same time. Gamle Bedehuset is often open as a café during the summer season.

Gallery Sekken announces opening hours for exhibitions. Visits can be arranged at other times.