Sekken utviklingsbyråsjef

Development bureau manager

Franklin Kiermyer

"Fantasi er viktigere enn kunnskap. For kunnskap er begrenset, mens fantasi omfavner hele verden, stimulerer fremgang og føder evolusjon." - Albert Einstein

"Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited, whereas imagination embraces the entire world, stimulating progress, giving birth to evolution."  - Albert Einstein

Jeg er født og oppvokst i Montréal, Canada og bor nå her på Sekken med familien min. For en tur dette livet har vært!

Jeg har vært profesjonell musiker så lenge jeg kan huske. Jeg har reist ganske mye og også bodd i forskjellige land. Mitt lengste bosted var i hjertet av New York City, hvor jeg hadde base i omtrent 20 år. Gjennom årene har jeg hatt mange muligheter som har forberedt meg på arbeidet mitt med Sekken Utviklingsbyrå.

Jeg har vært tilrettelegger og teammedlem i visjonerings- og tankegrupper på ledende nivå knyttet til forretningsfokus, utvikling og prosess. Jeg har gitt mesterklasser, seminarer, workshops og privat undervisning i improvisasjon; organisatorisk beste praksis og kreativ prosess. Jeg har skrevet, redigert og publisert mange kommunikasjoner, inkludert markedsføringsbiter, rapporter, case -studier og søknader om tilskudd. Jeg har holdt mange offentlige samtaler og presentasjoner. Jeg har overvåket mange prosjekter som spenner fra kreativ utvikling og produksjon, markedsføring og relasjonsbygging til arrangementskoordinering og publisering. Jeg har designet, forhandlet og ratifisert avtaler i mitt arbeid som musiker, produsent, plateselskapseier, ideell stiftelsesformann, og jeg har jobbet som prosess- og markedsføringsrådgiver for virksomheter.

I was born and raised in Montréal, Canada and now live here on Sekken with my family. What a trip this life has been!

I have been a professional musician for as long as I can remember. I’ve travelled quite a bit and lived in different countries as well. My longest residency was in the heart of New York City, where I was based for about 20 years. Through the years, I’ve had many opportunities that have prepared me for my work with Sekken Utviklingsbyrå.

I’ve been a facilitator and team-member of executive-level visioning and ideation groups relating to business focus, development and process. I’ve given master-classes, seminars, workshops and private instruction in improvisation; organizational best practices and creative process. I’ve written, edited and published many communications including marketing pieces, reports, case studies and grant applications. I’ve given numerous public talks and presentations. I have overseen many projects ranging from creative development and production, marketing and relationship building to event coordination and publishing. I’ve designed, negotiated and ratified agreements in my work as a musician, producer, record-label owner, non-profit foundation chairman and I have worked as a process and marketing advisor to businesses.